دست بردلم مگذارک میسوزی...

داغ خیلی چیزاهابردلم مانده

 

 

 

 

 

وقتی اشکهایم برزمین ریخت توهرگزندیدی ک چگونه میگریم

تودلم رابابی کسی تنهاگذاشتی وچشمانم راب انتظارنگاهت گریان...

/ 1 نظر / 23 بازدید
نسترن

این آتش ، آتش دل من است از صدای پاهای رفتن او