دوست داشتن تولیاقت نمیخواد!

مثل نخ کردن سوزن اعصاب میخواد

...........................................................

دیرامدی

بودنم درحسرت خواستنت تمام شد

............................................................

/ 3 نظر / 21 بازدید
نفس1012

یوسف می دانست تمام درها بسته هستند اما بخاطر خدا، حتی به سوی درهای بسته دوید و تمام درهای بسته برایش بازشد... "اگر تمام درهای دنیا هم برویت بسته بود، بدو، چون خدای تو و یوسف یکیست"

مژگان

تقصیر من نیست که بعد ار " تو ""او " امد تقصیر قوانین دستوری است