دلخورم

دردداردمن عاشقانه هایم رامینویسم

دیگران یادعشقشان می افتند

ولی توهنوزبی خیالی....

 

جیزی نمیخواهم جزیک اتاق تاریک

یک موسیقی بی کلام

یک فنجان قهوه ب تلخی زهر

خوابی ب ارامی یک مرگ همیشگی

 

 

سخت است ببازی تمام حساس پاکت را

وهنوزنفهمیده باشی اصلادوستت داشت؟

روزگارباماخوب تانکرد

ماراخوب تا کرد

 

 

 

(بازم نشدنیام اینجاوننویسم)

/ 3 نظر / 20 بازدید
سرونازشیراز

[گل][قلب] [ماچ]

مهشاد

so good[قلب]