چنان دل کندم ازدنیا ک شکلم شکل تنهایی ست

ببین مرگ مرادرخویش

ک مرگ من تماشایی ست....

/ 2 نظر / 20 بازدید
نفس1012

بزرگترین اشتباهی که می توانیم انجام دهیم اینست که به ادمها بیشتراز انچه که لیاقتشان است اجازه دهیم در زندگیمان بمانند...

نفس1012

دیگران را ببخش! نه برای اینکه آنها لایق بخشش اند... برای اینکه روح تو لایق آرامش است.