ترس

سخت میترسیدم ازاینکه من ازنژادشیشه باشم وشکستنی

اوازنژادجاده باشدورفتنی

آری

روزهاگذشت همان شد

اورفت ومن شکستم.

/ 0 نظر / 13 بازدید