من وتو

من وتو،توی این دنیایه دردمشترک داریم

دوتامون خسته ی دردیم روقلبامون ترک داریم

من وتوکوه دردیمویه گوشه زخمی افتادیم

داریم جون میکنیم انگارروضخمامون نمک داریم

تموم زندگیمون سوخت تمام لحظه هامون مرد

هوای عاشقیمونوهوای بی کسیمون برد

من وتومال هم بودیم من وتوجون هم بودیم

خوره افتادب جونمون تموم جونمونوخورد

من وتو،توی این دنیااسبردست تقدیریم

همش دلهره داریموبااین زندگی درگیریم

نفس که میکشیم انگاردارن شکنجمون میدن

داریم اهسته اهسته تواین تنهایی میمیریم

شدیم مثل یه دیواری ه کم کم داره میریزه

هوای خونمون سرده مثل غروب پاییزه

تقاص جیوماداریم به کی وایه جی پس میدیم

اخه واسه مااین روزاجراانقدغمنگیزه...؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 18 بازدید