تنها

ازاتاق خاطراتم

بوی حلوابلندشده است

آرام فاتحه ای بخوان

شایدخداگذشته ام رابیامرزد.

 

 

 

 

تنهایی ات راازتوگرفتم

درخنده هایم شریکت کردم

نگفته بودی بازرگان عشقی

من ازکجامی دانستم سودمن 

تنهاییست

 

 

چقدربایدبگذرد؟

تامن درمرورخاطراتم وقتی ازکنارتوردمی شوم

تنم نلرزد

بغضم نگیرد

 

 

زیردرخت سیب

نذرکردم به آمدنت

فصل شکوفه زدن خاطرات نزدیک است..

 

 

/ 3 نظر / 15 بازدید
میلاد

خداوندا هرگز نمي گويم دستم را بگير ... عمريست گرفته اي ، رهايش مکن

مژگان

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش "علف هرز" و "گل سرخ" یکیست.

غزل

امدن عشق من تموم شد رفت دنبال زندگیش جلو چشمام[ناراحت][گریه]